Oprichting European Association of EuroBillTrackers

Geef ons je mening. Heb je ideeën waarmee we de site kunnen verbeteren? Deel het met ons!

Moderators: Crazy Bob, Fons, eddydevries

User avatar
Erik B.
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 957
Joined: Thu May 18, 2006 5:03 pm
Location: Wijnegem, België

Oprichting European Association of EuroBillTrackers

Post by Erik B. » Mon Aug 18, 2008 12:28 pm

Beste vrienden,

jullie herinneren zich zeker nog wel de gebeurtenissen die zich afspeelden rond de kerstperiode van 2007 toen de toekomst van EuroBillTracker in het gedrang kwam door onenigheid en/of misverstanden binnen het team van de sitebeheerders. Zie o.a. dit topic.

Ik herinner me nog goed hoe verbolgen en bang wij met zijn allen waren omdat wij misschien onze geliefde hobby hierdoor gingen verliezen, maar ik herinner mij evengoed de euforie die wij meemaakten toen alles weer netjes op zijn pootjes terechtkwam na Het verdrag van Genevilliers.

Daarom , beste vrienden , verbaast het mij ten zeerste dat er zo weinig respons komt van de forummers uit België en Nederland (nochtans het meest bedrijvige forum van de site) aangaande dit forum-onderdeel.


Misschien is het uit onwetendheid omdat de meeste onder jullie enkel het Nederlandstalige forum lezen, of is het de vakantieperiode die hier een rol speelt?

In ieder geval wil ik jullie vriendelijk vragen om toch eens een keertje dit forum-onderdeel aandachtig door te nemen...



hieronder enkele google vertalingen van de belangrijkste topics
Last edited by Erik B. on Mon Aug 18, 2008 3:00 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Erik B.
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 957
Joined: Thu May 18, 2006 5:03 pm
Location: Wijnegem, België

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by Erik B. » Mon Aug 18, 2008 2:34 pm

De GOOGLE vertaling van The European Society of EuroBillTrackers


De Europese vereniging van EuroBillTrackers
v.z.w.
STATUTEN


Naam - hoofdkantoor
Artikel 1



Een internationale non-profit vereniging is hierbij opgericht onder de Belgische wetgeving. De naam is' de European Society of EuroBillTrackers', afgekort als "ES-EBT". Zowel de volledige naam en de afgekorte naam gebruikt kan worden opgenomen.
Alle akten, facturen, aankondigingen, publiciteit, brieven, orders en andere documenten uitgegeven door ES-EBT, vermeldt zijn naam, voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Association Internationale sans but lucratif" of de afkorting "AISBL", alsmede de aanduiding van haar statutaire zetel heeft.
ES-EBT wordt geregeld door de bepalingen van titel III van de Belgische wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, internationale non-profit verenigingen en stichtingen (de "Wet").
De statutaire zetel van ES-EBT is gelegen op xxx

De zetel kan worden overgedragen naar een andere locatie in België door een besluit van de Raad van Bestuur. De beslissing om de zetel moet worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Doel - Duur
Artikel 2

ES-EBT is een internationale non-profit organisatie met het oog op:
-- In het bezit zijn van alle intellectuele eigendommen in verband met EuroBillTracker, met inbegrip van de site en de verschillende Internet-adressen en het forum. De activa van EuroBillTracker ook domeinnamen, codes, databases, teksten, etc.
-- Verantwoordelijk voor alle kwesties in verband met EuroBillTracker
-- Aanmaken en beheren van de voorwaarden voor een optimale Tracking van Euro Bills
-- Bevordering van EuroBillTracking
-- De bevordering van de communicatie tussen de gebruikers van EuroBillTracker
-- Bescherming van de database EuroBillTracker
-- Financiering, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, de bevordering en de instrumenten van EuroBillTracker
-- Zorgen voor een gratis gebruik van EuroBillTracker on-line tools

Artikel 3

Om haar doel, als omschreven in artikel 2, ES-EBT kan haar activiteiten uitoefenen op het nationale grondgebied van een land.


Artikel 4

ES-EBT is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden door de Algemene Vergadering in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in deze statuten.

Leden
Artikel 5

ES-EBT worden samengesteld uit individuele leden, stichtende leden en ereleden.

1) De persoon die op EuroBillTracker.com, na ingeschreven ten minste een wissel op EuroBillTracker.com hebben en na betaling van zijn jaarlijkse vergoeding komt in aanmerking als individuele leden. Elk lid wordt verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur.

2) In de herinnering van hun toewijding aan de EuroBillTracker Project, Philippe Girolami, Anssi Johansson en Marko Schilde zijn stichtende leden.

3) Ere-leden kunnen worden benoemd op voorstel van de Raad van Bestuur en na de formele goedkeuring door de Algemene Vergadering. Ere-leden zijn particulieren, bedrijven of organisaties die hebben bewezen hun toewijding aan de EuroBillTracker Gemeenschap.

Artikel 6

De toelating van nieuwe leden is besloten door de Raad van Bestuur.

Artikel 7

Het lidmaatschap van ES-EBT worden beëindigd indien:
a) een lid (een lid, worden geacht ontslag alleen wanneer een formele brief in die zin is ontvangen door de president)
b) De dood van een Lid -
c) De ontbinding van de European Society of EuroBillTrackers
d) Bij niet-betaling van de vereiste jaarlijkse contributie, voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering
e) Uitsluiting door een stemming van de Algemene Vergadering voor ernstige redenen, zoals niet in zich te houden aan de statuten of door de interne regels. Deze uitsluiting wordt uitgesproken na die betrokken zijn in de gelegenheid gesteld hun standpunt toe te lichten.
f) De erelid Corporation of organisatie is ontbonden

Artikel 8
Elk lid dat ophoudt deel te nemen aan ES-EBT als gevolg van ontslag, uitsluiting of om een andere reden hebben geen aanspraak op ES-EBT het patrimonium of een van haar activa.

Algemene Vergadering
Artikel 9
De Algemene Vergadering heeft de volledige bevoegdheid die het mogelijk maken de verwezenlijking van de doelstellingen van ES-EBT.

Artikel 10
De Algemene Vergadering bestaat uit alle individuele leden, stichtende leden en ereleden; elk met een stem.

Ieder lid kan een volmacht geven aan een ander lid. Ieder lid kan slechts ar meest tien andere leden. Proxy's moeten ter beschikking van de president, voorafgaand aan de Algemene Vergadering. Papier proxies of elektronische volmachten worden geaccepteerd.

Artikel 11
A) Onverminderd de andere bepalingen van de huidige statuten, de rechten van de Algemene Vergadering van de bevoegdheid omvatten:

1. tot wijziging van de statuten;
2. te spreken van de ontbinding van ES-EBT in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op dit gebied;
3. vast te stellen van de jaarlijkse vergoeding;
4. te benoemen en te trekken van de uiteindelijke accountant (s);
5. voor de goedkeuring van de jaarlijkse begrotingen en rekeningen en Quietus te geven aan de leden van de raad;
6. te nemen of tot wijziging van het huishoudelijk reglement;
7. de ratificatie van de besluiten van de raad van bekentenissen of uitsluitingen van de leden;
8. het vaststellen van de positie (s) van ES-EBT of de ratificatie van de maatregelen die worden genomen door de raad over essentiële beleidsvraagstukken;
9. te benoemen en tot intrekking van de leden van de raad.

B) De besluiten over de punten 1 tot en met 2 gezegd hier boven een 2 / 3 meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Overige resoluties worden aangenomen met absolute meerderheid, namelijk met meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

C) Voor alle onderwerpen die door de Algemene Vergadering:
-- Geen beslissing kan worden genomen over punten die niet zijn opgenomen in de agenda toegevoegd aan de uitnodigingen;
-- De president bepaalt de wijze van stemmen. Echter, er wordt een geheime stemming, indien ten minste drie van de aanwezige leden daarom verzoekt;
-- In het geval van een staking in de stemmen heeft de voorzitter heeft een beslissende stem;

Artikel 12

1) De Algemene Vergadering komt bijeen in gewone zitting ten minste eenmaal per jaar, onder het voorzitterschap van de president van ES-EBT, die roept de Algemene Vergadering met twee maanden. De mededeling geeft de plaats, datum, uur en agenda van de Algemene Vergadering en wordt verstuurd per brief, fax, of enige andere schriftelijke wijze (met inbegrip van elektronisch formaat). Zoals het geval kan zijn; werkdocumenten zullen worden gehecht aan de mededeling.
2) De aanwezigheid (of vertegenwoordiging) van de inwoners van ten minste 5 verschillende landen is een vereiste voor een geldige algemene vergadering zal worden gehouden. In geval van een niet-geldige Algemene Vergadering, de voorzitter zal een tweede Algemene Vergadering binnen een maand; deze tweede Algemene Vergadering zal niet hoeven te houden aan de regels van de vertegenwoordiging, maar zal nog steeds te houden aan de regels van stemmen vastgesteld op grond van artikel 11 .
3) De voorzitter van ES-EBT moet bijeenroepen buitengewone zittingen van de Algemene Vergadering, indien ten minste een vijfde van de individuele leden daarom verzoeken, waardoor vier weken bericht.
4) De procedure en de beslissingen van de Algemene Vergadering zal worden vastgelegd in notulen, die wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
5) De notulen worden bijgehouden in een register, op de leden beschikken, op de zetel van ES-EBT. Een afschrift van de notulen zullen eveneens worden gepubliceerd op het forum van de European Society of EuroBillTrackers.
6) De gewone of buitengewone algemene vergadering langs elektronische weg kunnen worden gesteld, ook al real-life vergaderingen moet worden gegeven.

Raad van Bestuur

Artikel 13

Tussen de zittingen van de Algemene Vergadering en in het kader van de beslissingen van dit orgaan, ES-EBT zal worden geleid door een Raad van Bestuur Er is een Raad van bestuur ten minste tweemaal per jaar, mededeling van deze vergadering te worden gegeven door de voorzitter of in verzuim door een vice-president te worden geadverteerd een maand op voorhand, per post of e-mail, de mededeling van de plaats, agenda, datum en tijd. De vergaderingen van de raad van bestuur kan ook langs elektronische weg worden georganiseerd. De beraadslagingen van de raad van bestuur kan slechts geldig, indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het mandaat van de leden van de raad bedraagt twee jaar. Het is hernieuwbaar. Het is niet bezoldigd. Elk jaar, ten minste de helft van de mandaten van de Raad van Bestuur moet worden verlengd.
Elk land van de Euro-zone heeft het recht om verkozen tot een van zijn inwoners als een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. In aanvulling op deze regel, stichtende leden zijn lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is dus samengesteld uit verkozen leden en de stichtende leden. Een land tellen van een van de stichtende leden kan een gekozen lid van de Raad.

Een "land" wordt gedefinieerd door zijn erkenning als een onafhankelijke staat van de Verenigde Naties.

Binnen de Raad van Bestuur, er wordt een zetel gereserveerd voor een inwoner uit elk land van de Euro-zone. Daarnaast is een unieke plaats staat open voor vertegenwoordigers van alle leden inwoner van landen die niet lid van de Euro-zone. Alle kandidaten voor de Raad van Bestuur stelt de voorzitter ten minste twee weken van tevoren van de Algemene Vergadering van hun voornemen om zich kandidaat. Alle kandidaten moeten leggen een korte uiteenzetting van wat ze al eerder zijn bereikt ten aanzien van de doelstellingen van de European Society of EuroBillTrackers en wat ze zal proberen te doen moeten zij worden gekozen. Deze verklaring moet worden gepubliceerd op het forum van de European Society of EuroBillTrackers.

De verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur wordt beperkt tot de voorwaarden van hun mandaat.
Terwijl de vertegenwoordigers van de leden van de Raad van Bestuur, wordt verwacht dat zij handelen in het belang van EuroBillTracker en een volwaardige rol te spelen in de beraadslagingen van de Raad van Bestuur.

In geval van vacature, een lid van de Raad van Bestuur kan mede worden gekozen. Zijn / haar vervolg op de post is onderworpen aan bekrachtiging door de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Het quorum van de Raad van Bestuur wordt een derde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een lid van de raad van bestuur (verkozen tot lid of de oprichters) die is niet aanwezig zijn bij drie opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur moet worden toegewezen door de brief van de president om toe te treden tot de volgende vergadering. Als er geen uitleg wordt verzorgd door het lid en als hij niet toetreden tot de vierde vergadering van de raad van bestuur kan uitsluiten van het afwezige lid zeker.

Bureau

Artikel 14

De raad van bestuur kiest uit zijn leden, een bureau dat bestaat uit een voorzitter, twee vice-voorzitters, een penningmeester en een secretaris, die worden voor een periode van twee jaar, zo lang ze lid van de Raad van Bestuur . De president kan worden herkozen meer dan eens, maar niet voor de opeenvolgende mandaten.
In haar verordeningen, de raad van bestuur zijn het eens over de structuur en de hoogte van de vergoedingen die zullen worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De Raad van Bestuur en het eens over de praktische aspecten met betrekking tot de werking van de vereniging en het criterium van de leden van de raad. Het huishoudelijk reglement stelt het bedrag van de uitgaven die boven de handtekening van zowel de penningmeester en de voorzitter zou kunnen worden vereist. Uitgaven onder deze grens slechts de handtekening van een van de penningmeester of de voorzitter.
De Raad van Bestuur heeft alle beheer en de administratie met uitzondering van die bevoegdheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in een minuut is ondertekend door een lid van de raad en de voorzitter en bewaard door de secretaris ter beschikking van de leden van de vereniging. De voorzitter stelt hij een activiteitenverslag op de Algemene Vergadering. De penningmeester stelt een financieel verslag aan de Algemene Vergadering.
Waarnemers mogen bijwonen van de Algemene Vergadering en de vergaderingen van de raad van bestuur aan het oordeel van de voorzitter

Het bureau komt bijeen op initiatief van de voorzitter of bij gebreke van een Vice President zo vaak als nodig is.

Een vice-president in de plaats van de president in geval van onbeschikbaarheid van de voorzitter (niet-beschikbaar zijn van de president kan worden bevestigd met eenparigheid van stemmen van de leden van de raad aanwezig).

Artikel 15

Besluiten bindende ES-EBT aan derden, die geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur, wordt, tenzij er bijzondere vergunning is verleend, worden ondertekend door de voorzitter of door twee vice-voorzitters, die hebben niet ter rechtvaardiging van hun bevoegdheden aan derden .

Artikel 16

Juridische acties, van welke aard dan ook, worden gevolgd en besloten door de raad vertegenwoordigd door haar voorzitter of een lid van de Raad is aangewezen om dit doel te bereiken.

OpCies

Artikel 17

De raad van bestuur is bevoegd in te stellen programma commissies die naar het oordeel van het raadzaam vast te stellen, om te helpen bij ES-EBT in de uitvoering van zijn taak in overeenstemming met de huidige artikelen.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de duur en de taakomschrijving van de opleidingscommissies, de aanwijzing van de voorzitters en uiteindelijk ook de leden daarvan.

Technical Operations & Maintenance

Artikel 18

De Technische Operations & Maintenance Team (TOM-team) houdt zich bezig met alle technische vraagstukken in verband met de lopende en de handhaving van de EuroBillTracker online tools. Dit houdt in: het kiezen en het installeren van nieuwe hardware & systemen of het hanteren van de technische aspecten van een contract met een hosting-faciliteit, het bijhouden van huidige praktijken veiligheid, de herinrichting systemen software op een tijdige basis, installeren en onderhouden van software & hardware vereist door de Dev Team, het installeren van nieuwe versies van EBTonline tools, reageert de hardware en software storingen.

De leden als de TOM-team worden benoemd door de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt voor elk lid van de TOM-team de grenzen van hun verantwoordelijkheden. De leden van het technisch team moeten besteden hun tijd en (intellectuele) service gratis. (dit is uitdrukkelijk niet bevatten hosting kosten).

Veranderingen in de EuroBillTracker Website door het technische team wordt door de raad van bestuur alvorens deze uit te voeren.

Online tools Development

Artikel 19

Het toevoegen, verwijderen en veranderen van functies van de software ontwikkeld voor EBT is online tools met inbegrip van systemen, database-en web-ontwikkeling moet worden gedaan door leden van de vereniging benoemd tot lid van de "Development Team" (Dev Team). Belangrijke wijzigingen (zoals upgrades) aan de online tools die de Dev Team moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur alvorens deze uit te voeren.

De leden van de Dev Team worden benoemd door de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt voor elk lid van de Dev Team de grenzen van hun verantwoordelijkheden.

De leden van de Dev Team moeten besteden hun tijd en hun (intellectuele) service gratis. De eigenaar van het IP ontwikkeld in het kader van deze activiteit moet worden geschonken door hen te ES-EBT.

Abonnementen - Donaties - Begrotingscommissie - Accounts

Artikel 20

Elk lid van ES-EBT betaalt de vergoeding voorafgaand aan de Algemene Vergadering.

Artikel 21

ES-EBT kan instemmen met donaties, giften, subsidies, indien deze worden gegeven ter ondersteuning van zowel de algemene doelstellingen of een specifiek doel van de vereniging. Indien het nodig wordt geacht, de verkoop van deze geschenken van de donaties kunnen worden uitgevoerd volgens een procedure voorgesteld en uitgevoerd door de penningmeester na de formele goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Artikel 22

Het boekjaar loopt van 1 juli tot juni 30st, elk jaar.

Artikel 23

De Raad van Bestuur stelt elk jaar, legt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten en de begroting voor het komende jaar aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Deze rekeningen kunnen worden gecontroleerd door een of meer commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Vetorecht

Artikel 24

Stichtende leden hebben een vetorecht beperkt tot de besluiten in verband met de verkoop van (delen van) van de databank van EuroBillTracker. De database is op de gegevens die zijn verzameld door de vereniging door middel van haar online tools of andere. Dit heeft met name omvat alle euro-biljet informatie en gebruikersprofielen.

Interne regels

Artikel 25
De Algemene Vergadering van mei goed te keuren interne regels verenigbaar met de bepalingen van de huidige statuten, om zo te zorgen voor de correcte werking van ES-EBT en zijn administratie.

Wijziging van de statuten en ontbinding

Artikel 26

Wanneer voorstellen worden gedaan tot wijziging van de statuten, de teksten daarvan moet bij oproepingen tot de algemene vergadering, die beraadslaagt op hen.
In dit specifieke geval, de oproepingen wordt ten minste een maand van tevoren in kennis van de vergadering.
In het geval dat ES-EBT te worden ontbonden, de Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen op (i) de benoeming, de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaars, (ii) de methoden en procedures voor de liquidatie van ES-EBT en (iii) de plaats van bestemming moet worden gegeven aan de financiële activa van ES-EBT. De financiële activa van ES-EBT zijn om te worden toegewezen aan een humanitaire non-profit vereniging, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Algemene Vergadering toe te wijzen, hetzij geheel of gedeeltelijk deze netto-activa aan de leden, voor een maximum samenvalt met hun bijdrage (iv ) De integriteit van de EuroBillTracker database moet worden bewaard (Ere-leden beschikken over een vetorecht in deze kwestie)
Vóór de definitieve opheffing,
(i) Iedere gebruiker van EuroBillTracker moeten de mogelijkheid krijgen om op verzoek alle informatie die hij aan de site (met inbegrip van euro-biljet informatie) worden teruggegeven aan hem
(ii) De domeinnaam wordt gebruikt voor de reclame de site wordt verlengd voor een periode zo lang mogelijk om te voorkomen dat het verkeer stelen. Bovendien, na ontbinding, alle intellectuele eigendommen (domeinnaam, alle databases in zijn geheel, computerprogramma's, etc) expliciet zijn verloren. Omdat ze behoren alle tot de vereniging, zij kunnen niet meer worden gebruikt door elke andere persoon of entiteit

Slotbepaling
Artikel 27

Alle gevallen, niet in de huidige statuten, en met name de kwestie van de publicaties die moeten worden aangebracht in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet.

User avatar
Erik B.
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 957
Joined: Thu May 18, 2006 5:03 pm
Location: Wijnegem, België

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by Erik B. » Mon Aug 18, 2008 2:39 pm

Google vertaling van European Association of EuroBillTrackers - A2E

Aarzel niet om deze boodschap te vertalen in uw eigen moedertaal en het openen van een speciaal onderwerp op uw nationale forum.

Deze boodschap, die is goedgekeurd door de Raad van Bestuur, is bedoeld om het lidmaatschap open voor alle EBT'ers bereid om toe te treden tot de Europese Vereniging van EuroBillTrackers.

Het is ook een aankondiging voor de bevestiging dat er een Algemene Vergadering in Ljubljana op 23 augustus 2008.

Lidmaatschap:

Voor een lid van de Europese Vereniging van EuroBillTrackers, moet je eerst een EBt'er en tot het betalen van een jaarlijkse vergoeding van 10 €. Het gebruik van de website EuroBillTracker.com blijft gratis. Er is absoluut geen verplichting om toe te treden tot de Europese Vereniging van EuroBillTrackers.

Als gevolg van administratieve vertraging, ik heb nog niet in staat geweest om een bankrekening te openen. Ik ben van plan dit te doen na 28 juli 2008. Zodra de bankrekening is geopend, zal ik post hier de bank gegevens.

In de tussentijd heeft u tot uw mogelijkheden te betalen vergoeding voor de Algemene Vergadering (en daarvoor hebben stemrecht):
1 - Ship een of 2 *, met de vermelding van uw EBT gebruikersnaam en uw e-mailadres naar het volgende adres:
Association Europeenne des EuroBillTrackers
12 Allée des Agapanthes
95800 Cergy-Le Haut
Frankrijk

De facturen zullen niet worden geregistreerd weer op EBT, het e-mailadres zal worden gebruikt voor het verzenden u de nodige informatie over het leven van de vereniging en een ontvangst van uw betaling. Houd er rekening mee dat de vereniging zal niet aansprakelijk voor enig verlies van postdiensten van uw contante betaling.

2 - Betaal uw jaarlijkse vergoeding in Ljubljana direct bij de penningmeester (dat wil zeggen, ikzelf)

Algemene Vergadering:

Het is ons vaste voornemen om de eerste Algemene Vergadering tijdens de EBTM in Ljubljana, op zaterdag 23 augustus 2008. De raad van bestuur vragen aan de organisatoren van de bijeenkomst om er zeker van dat er een kamer beschikbaar is (in de rug van een cafe, bijvoorbeeld) voor het houden van deze vergadering in ongeveer 2 uur.

De volgende agenda wordt momenteel voorgesteld, maar kan nog steeds ontwikkeld voor de vergadering
1. Quorum voor het houden van de Algemene Vergadering
2. Presentatie van de doelstellingen van de vereniging
3. uitleg over de nieuwe structuur (de reden waarom een vereniging zonder winstoogmerk?)
4. Presentatie van de werkgroepen - vragen die van belang zijn voor de leden om vrijwilligers op sommige werkgroepen. 4 werkgroepen nog niet zijn gemaakt met een voorzitter benoemd:
A. Technisch onderhoud (Avij)
b. Web ontwikkeling (nerzhul)
c. Externe communicatie (Phaseolus)
d. database (de-jo)
5. Verkiezing van de Raad van Bestuur
6. Bepaling van de volgende dag van de Raad van Bestuur

Meer details zullen worden gegeven aan u later bij de verkiezingen proces. Het moet al duidelijk worden gemaakt dat de huidige leden van de raad van plan om te blijven in de raad met het oog op de lancering van deze vereniging en te zorgen voor de verwezenlijking van de missies in het belang van EuroBillTrackers.

User avatar
Erik B.
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 957
Joined: Thu May 18, 2006 5:03 pm
Location: Wijnegem, België

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by Erik B. » Mon Aug 18, 2008 2:58 pm

Google vertaling van How to become member of the Association of EuroBillTracker
Om lid te worden van de Europese Vereniging van EuroBillTrackers dient u:

1.Te voldoen aan de eisen van artikel 5 van de statuten: in andere term, moet u registreren en ten minste één biljet registreren op de website http://www.eurobilltracker.com en betalen van uw jaarlijkse vergoeding.
2.Voor de betaling van de jaarlijkse vergoeding van € 10 hebt u de volgende mogelijkheden:
a.Stort een betaling op de bankrekening van de vereniging:

De volledige details van Bankrekening:

Account eigenaar: Association Europeenne des EuroBillTrackers
Adres van de account eigenaar: 12 Allée des Agapanthes
95800 Cergy Le Haut - Frankrijk

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1820 6004 7260 2328 6435 217

BIC (Bank Identifier Code)
AGRIFRPP882

Naam van de Bank: Credit Agricole d'Île de France
Bank Agentschap: Cergy le Haut, 4 Boulevard des Merveilles 95800 Cergy-Le Haut - Frankrijk

Gebruikt u alstublieft de opmerking: vergoeding voor identificatie van jezelf: "mijn bijnaam + Annual Fee '

b.zend geld per post (op eigen risico) op het volgende adres:
Association Europeenne des EuroBillTrackers,
12 Allée des Agapanthes
95800 Cergy Le Haut - Frankrijk

c. Voor de Franse ingezetenen alleen: stuur een cheque uitgegeven door de Franse Bank aan het adres van de vereniging.
d.voor elke andere vorm van betaling, kunt u contact opnemen met de penningmeester, Phaseolus, door PM of via e-mail naar association(apenstaartteken, hier verwijderd om te voorkomen dat spambots het e-mailadres ophalen )euroBillTracker.com

3.vul het volgende aanvraag formulier in en stuur het naar de vereniging per post of per e-mail (association ( apenstaart-teken) eurobilltracker.com)

Naam :_______________________________________________________
Bijnaam op EBT :______________________________________________
Adres (met inbegrip van het land van verblijf ):_________________________________________________________________________________________________________________
E-mail adres: ____________________________________________________________

Mister President,

Ik wil een aanvraag indienen om zelf lid van de Association Europeenne des EuroBillTracker. Hierbij bevestig ik te hebben gelezen en aanvaard de statuten van de vereniging.

Hoogachtend,

Bijnaam


Houd er rekening mee dat enkel de bijnaam van de leden zal worden openbaar gemaakt; de details van de leden zal niet openbaar worden gemaakt en worden alleen gebruikt voor interne doeleinden van de vereniging.

User avatar
de-jo
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1482
Joined: Fri Jul 18, 2003 8:57 pm
Location: Mechelen - Belgium
Contact:

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by de-jo » Thu Aug 21, 2008 10:08 pm

ErikB, bedankt voor het vertalen van de juridische en statutaire informatie!

User avatar
Phaseolus
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 13166
Joined: Fri Feb 11, 2005 2:16 pm
Location: Quelque part ou même ailleurs !
Contact:

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by Phaseolus » Fri Aug 29, 2008 7:23 pm

Ja bedankt ErikB !

Goede vertalingen !

Ik werk op een niewsletter om de informatie over de vzw nog beter te verspreiden ! :wink:

User avatar
eddydevries
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 19396
Joined: Sat Feb 18, 2006 5:49 am
Location: Den Haag (NL)
Contact:

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by eddydevries » Sat Sep 20, 2008 9:20 am

Mededeling van Phaseolus:
Phaseolus wrote:Very bad news : I got today a "lettre recommandée" (registered letter) by the Crédit Agricole d'Île-de-France, annoucing that you decided to close down our bank account !

I went immediately to the bank and the director explained that (pick out the argument you want to believe) :
- Their regional office decide to close down the bank account... I am only applying what they are telling me.
- The bank account was opened without seeing the President...
- We do not want to have to deal with the association...
- You receive too much money from foreign countries (to which I replied that it is all money from European countries ?????)

I was furious and asked to empty the bank account. I admit I asked the money in cash (778,83€). :mrgreen:

Now the bank account will still be open for 45 days ; if someone has already sent money ; it will normally reach the bank account.

UNTILL WE HAVE FOUND ANOTHER SOLUTION, PLEASE DO NOT SEND ANY NEW MONEY TO THE BANK ACCOUNT. PLEASE ADVISE YOUR RESPECTIVE NATIONAL FORUM !
De bank heeft dus besloten om de rekening op te heffen.

Dus voorlopig geen geld overmaken.

(het blijft nog 45 dagen bestaan, dus als er al geld onderweg is komt het nog wel aan, maar nog "even" geen nieuwe overschrijvingen doen).

Ik verwacht dat we het weer te horen krijgen, als:
  • de opheffing wordt geannuleerd en als we bij dezelfde bank (willen) blijven;
  • er een nieuwe bank is gevonden, waar we WEL welkom zijn.
Eddy - Den Haag - NL
weblog - EBT-stats 24-05-2013 - hits: 1673 +59 triples +1 quadruple = 1733.

Facebook-profile + hyves-profile + postcrossing

User avatar
harrycompany
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 365
Joined: Tue Mar 11, 2008 12:49 pm
Location: Naarden, The Netherlands

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by harrycompany » Fri Feb 20, 2009 9:58 am

Ik vind het rond de association erg stil, en dat zal mede komen omdat nieuwe leden zich nu zonder bankrekening lastig kunnen aanmelden.
Goin' down to southpark.....

User avatar
Ralf
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7376
Joined: Fri Feb 13, 2004 1:45 pm
Location: Lottum - Limburg - The Netherlands
Contact:

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by Ralf » Wed Feb 25, 2009 11:00 pm

Ik heb vernomen dat er een nieuwsbrief aan zit te komen.

User avatar
de-jo
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1482
Joined: Fri Jul 18, 2003 8:57 pm
Location: Mechelen - Belgium
Contact:

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by de-jo » Thu Feb 26, 2009 8:41 am

Gisteren bericht gekregen van de Franse bank dat het dossier ok is en dat we verder kunnen....Eindelijk....
Half maart zou het dan definitief rond zijn....

User avatar
eddydevries
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 19396
Joined: Sat Feb 18, 2006 5:49 am
Location: Den Haag (NL)
Contact:

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by eddydevries » Thu Feb 26, 2009 12:40 pm

de-jo wrote:Gisteren bericht gekregen van de Franse bank dat het dossier ok is en dat we verder kunnen....Eindelijk....
Half maart zou het dan definitief rond zijn....
Dat zou mooi op tijd zijn voor de jaarlijkse contributie.

(komen er weer een heleboel buitenlandse betalingen binnen......)
Eddy - Den Haag - NL
weblog - EBT-stats 24-05-2013 - hits: 1673 +59 triples +1 quadruple = 1733.

Facebook-profile + hyves-profile + postcrossing

User avatar
eddydevries
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 19396
Joined: Sat Feb 18, 2006 5:49 am
Location: Den Haag (NL)
Contact:

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by eddydevries » Thu Apr 16, 2009 7:44 am

eddydevries wrote:
de-jo wrote:Gisteren bericht gekregen van de Franse bank dat het dossier ok is en dat we verder kunnen....Eindelijk....
Half maart zou het dan definitief rond zijn....
Dat zou mooi op tijd zijn voor de jaarlijkse contributie.

(komen er weer een heleboel buitenlandse betalingen binnen......)
In plaats van half maart is het half april geworden, maar de rekening is weer geopend.

MAAR Let wel op: De gegevens zijn gewijzigd.

IBAN is nu: FR10 2004 1010 1239 1918 1V03 364 (let op: het onderstreepte is geen cijfer maar de letter "V")
BIC is nu: PSSTFRPPSCE
Eddy - Den Haag - NL
weblog - EBT-stats 24-05-2013 - hits: 1673 +59 triples +1 quadruple = 1733.

Facebook-profile + hyves-profile + postcrossing

User avatar
eddydevries
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 19396
Joined: Sat Feb 18, 2006 5:49 am
Location: Den Haag (NL)
Contact:

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by eddydevries » Thu Jul 09, 2009 7:42 am

Even een herinnering aan de leden:

Vergeet niet je contributie (€10) te betalen (vóór de zomermeeting eind augustus).
Eddy - Den Haag - NL
weblog - EBT-stats 24-05-2013 - hits: 1673 +59 triples +1 quadruple = 1733.

Facebook-profile + hyves-profile + postcrossing

User avatar
Crazy Bob
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 7218
Joined: Sun May 01, 2005 6:29 pm
Location: Rotterdam, Netherlands

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by Crazy Bob » Thu Jul 09, 2009 7:55 am

Tijdens de meeting cash betalen kan dit jaar niet meer?
Rotterdam #3, South Holland #11, NL #39, Int'l #314
My profile

User avatar
Phaseolus
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 13166
Joined: Fri Feb 11, 2005 2:16 pm
Location: Quelque part ou même ailleurs !
Contact:

Re: European Association of EuroBillTrackers

Post by Phaseolus » Sun Aug 02, 2009 1:01 pm

Crazy Bob wrote:Tijdens de meeting cash betalen kan dit jaar niet meer?
Natuurlijk wel !

En dat is wel het gemakkelijkste voor iedereen !

Ik moet wel denken om mijn spaarvarkentje mee te nemen !

Post Reply

Return to “Site en Euro-tracking Discussie (Nederlands)”