For English speaking visitors

Tukaj izrazite svoje mnenje o straneh, objavite svoje želje, predloge, ideje ...

Moderator: gergapsek

kanalskikolovrat
Euro-Regular in Training
Euro-Regular in Training
Posts: 125
Joined: Mon Dec 22, 2008 10:24 pm

Re: For English speaking visitors

Post by kanalskikolovrat »

Thank you philgeliko for my first French goal. I am very surprised that the note in such a short time made such a long way to go. Thanks also to Guy.
User avatar
bzajc
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 422
Joined: Mon Feb 26, 2007 3:34 pm
Location: Velenje, Slovenia
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by bzajc »

Congratulations. Good hit ratio. 7:1 :D
User avatar
an-148
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4590
Joined: Wed Oct 11, 2006 5:04 pm
Location: summer: Ivanica, BiH ; winter: La Calamine (Liège) BE
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by an-148 »

have a look to this hit: http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=89367055" onclick="window.open(this.href);return false;

TroubleBubble entered his last bill on 20.01.2010 !! maybe because of the e-mail concerning this hit, he will again register (a little bit more :) ) bills ........ wait & see :wink:
http://meine.flugstatistik.de/image/an148.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
bzajc
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 422
Joined: Mon Feb 26, 2007 3:34 pm
Location: Velenje, Slovenia
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by bzajc »

He already did enter new notes :P
User avatar
an-148
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4590
Joined: Wed Oct 11, 2006 5:04 pm
Location: summer: Ivanica, BiH ; winter: La Calamine (Liège) BE
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by an-148 »

bzajc wrote:He already did enter new notes :P
i noticed too 8) 8) 8)
http://meine.flugstatistik.de/image/an148.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
Fons
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 14640
Joined: Sat Oct 19, 2002 12:14 am
Location: Netherlands

Re: For English speaking visitors

Post by Fons »

This must be the place to thank otaneR and kajak for this hit: http://nl.eurobilltracker.com/notes/?id=89988918" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
gergapsek
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1439
Joined: Sun Dec 02, 2007 10:45 am
Location: Štajerska, Slovenija
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by gergapsek »

Fons wrote:This must be the place to thank otaneR and kajak for this hit: http://nl.eurobilltracker.com/notes/?id=89988918" onclick="window.open(this.href);return false;
Very nice hit, Fons 8)
User avatar
an-148
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4590
Joined: Wed Oct 11, 2006 5:04 pm
Location: summer: Ivanica, BiH ; winter: La Calamine (Liège) BE
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by an-148 »

hvala na crnogorski-slovenski hit :D :D :D
http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=90155885" onclick="window.open(this.href);return false;
http://meine.flugstatistik.de/image/an148.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
an-148
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4590
Joined: Wed Oct 11, 2006 5:04 pm
Location: summer: Ivanica, BiH ; winter: La Calamine (Liège) BE
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by an-148 »

an-148 wrote:
bzajc wrote:He already did enter new notes :P
i noticed too 8) 8) 8)
and is hitting :D :D :D
http://fr.eurobilltracker.com/profile/? ... ser=118860" onclick="window.open(this.href);return false;
http://meine.flugstatistik.de/image/an148.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
LArdennais
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13025
Joined: Sat Jun 12, 2010 11:58 am
Location: perdu dans le Condroz belge

Re: For English speaking visitors

Post by LArdennais »

http://liste.eurobillets.free.fr/ : don't miss it every day ! à zieuter tous les jours ! kijk elke dag ! :D
User avatar
ART
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 5585
Joined: Sat Oct 16, 2004 8:26 pm

Re: For English speaking visitors

Post by ART »

LArdennais wrote:@Petek & Co : HVALA ! :D
Also for my first Slovenian hit!

http://it.eurobilltracker.com/notes/?id=90186737" onclick="window.open(this.href);return false;
European soul, European pride.
doiknow
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 766
Joined: Sun May 20, 2007 4:04 pm
Location: Hannover, Germany

Re: For English speaking visitors

Post by doiknow »

The following text was translated with the aid of the google translation tool. Below the 'slovenian' version you will find a copy of the english original.

V zadnjem času je bilo več izzivov, je nekaj držav, vsak poskuša vstopiti največ bankovcev v določenem času. Zdaj misel EBT vsej izziv in delal nekaj izboljšav considdering kritike nekdanjega izzivov.

24. marca od 00h finski čas (GMT +2 h) do 24 ur kasneje (25. marec 00h GMT +2 h) bo EBT vsej izziv dogaja. Ekipe so dodeljeni na naslednji način:
Ekipa 1:
tujine
Ekipa 2:
Avstrija, Finska in Nemčija

Kaj je izziv?
Izziv je - kot že ime pove - vsaj dve strani - ena je "izzivalec", drugi pa da gre za "izpodbijati". Zaradi očitnih razlogov, let's jih pokličete Team 2 in Team 1 oz. Vsaka skupina poskuša pridobiti več točk - v nekakšno merilo - kot nasprotnik (-a) uspelo doseči. Po nekaj roku (v našem primeru na koncu dneva, na Finskem) so točke višja in zmagovalec je odločen. V primeru EBT teh izzivov pa navadno vključujejo merilo "ugotavlja, vpisana". V nasprotju z netherlandic-belgijski izpodbija zadetki ne bodo upoštevane. V tej konkurenci format bomo samo primerjamo število ugotavlja, vsaka ekipa se je začel po 24 urah (sicer ne-bi lahko premagal finsko stran hit, ki izhajajo iz nepoštene konkurence format).
Zmagovalec je ekipa, ki upravlja za vnos dodatnih pojasnilih v teh 24 urah se v vprašanje.

Zakaj havn't ste nas obvestili prej?
Kot že omenjeno je bilo več izzivov na EBT in večina od njih so postali tradicionalni (to pan-finski tekmovanje v oktobru in tekme med Nizozemsko in Belgijo v petek 13). Everytime temi izzivi rabe, da se zgodi ogromno število ugotavlja, je vpisana v EBT vodi k misli, da bi nekateri uporabniki prihranijo njihovih pojasnilih vnaprej, da jih vnese v razsutem stanju, ko izziv končno zgodila. Da bi se izognili tej točki kritik smo se odločili, da bo izziv skrivnost do nekaj ur, preden se začne, za nikogar lahko goljufija - upoštevajte, da se boste morda še vedno možnost, da opozori na svojo banko na način, kot je "Vrnem se - v četrtek ".

Zakaj Avstrija, Finska in Nemčija ne bi mogla so bili Avstralija, Fidži in Gvatemali namesto tega?
Hm - splošno ja, vendar pa ta ne bi dobil nas vse pošteno konkurenco - bi bilo?
Prvotno je bilo načrtovano, da so samo Finska in Nemčija izziv preostalim svetom, vendar vedite, ki vstopajo mere niso bile dovolj za pošteno konkurenco. Tako smo morali dodati tretjo državo, da ne bi spremenilo ravnotežje preveč v prid za vsako ekipo. To bi bilo tudi na Nizozemskem ali v Belgiji - dobro, ampak na koncu jezika povezanih razlogov nas je pripeljala dodati Avstrijo - tako nobeden od forumov je po delih, ki je še ena prednost v organizaciji.

Rad bi igral za drugo ekipo!
Hm ja to je problem mi ni izšlo koli rešitev za ...

Povzetek:
Datum: March 24 (GMT +2 h / finska čas)
Čas: 00h - 24h (finska čas / GMT +2 h)
Team setup:
Avstrija, Finska, Nemčija vs tujina
Cilj: Vaša ekipa začne bolj opozarja na EBT od nasprotne ekipe ...


English original:
Recently there have been several challenges of a few countries each trying to enter most notes in a given time. We now thought of an EBT-wide challenge and worked out some improvements considdering criticism of former challenges.

On March 24 from 00h finnish time (GMT+2h) up to 24h later (March 25 00h GMT+2h) there will be a EBT-wide challenge going on. The teams are assigned as follows:
Team 1:
the rest of the world
Team 2:
Austria, Finland and Germany

What is a challenge?
A challenge consists - as the name suggests - of at least two parties - one being the 'challenger' and the other one being the 'challenged'. For obvious reasons, let's call them Team 2 and Team 1 respectively. Each team tries to gain more points - in some kind of criterion - than the opponent(s) manage to achieve. After some time limit (in our case the end of the day in Finland) the points are compared and a winner is determined. In the case of EBT those challenges normaly include the criterion 'notes entered'. In contrast to the netherlandic-belgian contests the hits won't be counted. In this competition format we will only compare the number of notes each team has entered after 24 hours (otherwise no-one could beat the finnish hit party resulting in an unfair competition format).
The winner will be the team that manages to enter more notes within these 24 hours being in question.

Why havn't you informed us earlier?
As already mentioned above there have been several challenges at EBT and most of them have become traditional (i.e. the pan-finnish contest in October and the games between the Netherlands and Belgium on Friday 13). Everytime these challenges use to happen a huge number of notes is entered at EBT leading to the thoughts that some of the users might save their notes in advance to enter them in a bulk when the challenge finally takes place. To avoid this point of criticism we decided to keep the challenge secret until some hours before it takes place for no-one might cheat - note that you might still have the opportunity to warn your bank in a way like 'I'll be back - on Thursday'.

Why Austria, Finland and Germany couldn't it have been Australia, Fiji and Guatemala instead?
Ehm - generally yes, however this wouldn't get us any fair competition - would it?
Originally it was planned to have just Finland and Germany challenging the rest of the world, however the note entering rates weren't sufficient for a fair competition. So we needed to add a third country that wouldn't change the balance too much in favor for any team. This could also have been the Netherlands or Belgium - well but finally language related reasons brought us to add Austria - thus none of the forums is split which is another advantage in organisation.

I want to play for the other team!
Ehm yes that's a problem we didn't work out any solution for...

Summary:
Date: March 24 (GMT+2h/finnish time)
Time: 00h - 24h (finnish time/ GMT+2h)
Team setup:
Austria, Finland, Germany vs the rest of the world
Goal: Your team enters more notes at EBT than the opposing team...
One Currency, one Union, one Eurobilltracker...
My dots are of the same order as 10.
User avatar
yli
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 5870
Joined: Mon Dec 20, 2004 4:34 am
Location: TILBURG
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by yli »

Hvala R&M for finding this bill. It's nice to be his/her first non-slovenian hitpartner :D
Jelle zonder internet. Het was een leuke hobby, maar niet mijn hobby. Een leven zonder internet is mijn ding. Een leven van geld uitgeven in plaats van tracken zeg maar.... hahaha. Ja, er mag gelachen worden.
Inloggen op site lukt niet meer, maakt niet uit. Ik snap toch niets van nieuwe biljetten :lol:
User avatar
an-148
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4590
Joined: Wed Oct 11, 2006 5:04 pm
Location: summer: Ivanica, BiH ; winter: La Calamine (Liège) BE
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by an-148 »

bravo Boris :
http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=95236982" onclick="window.open(this.href);return false;

8) 8) 8)

(do you like Ohrid? I just love it !!!!!!!!!)
http://meine.flugstatistik.de/image/an148.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
User avatar
bzajc
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 422
Joined: Mon Feb 26, 2007 3:34 pm
Location: Velenje, Slovenia
Contact:

Re: For English speaking visitors

Post by bzajc »

I do, but we had terrible weather, with rain and 10 degrees. I guess i should come in summer.
Post Reply

Return to “Pogovor o straneh in sledenju evro bankovcev (Slovenščina)”